Политика за поверителност

webfarm logo dark

Политика за обработване на лични данни

Информация за администратора на лични данни:

Уеб Фарм ООД, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 206314344, със седалище и адрес на управление: гр.София, Младост 1, блок 1Б, ет.12, ап.72 тел: 0877 500 233; имейл: info@webfarm.bg

Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

В следващите параграфи ще намерите детайлна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ИЛИ В КОНТЕКСТА НА ПРЕДДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Цели на обработка

Данни, които обработваме на това основание:

На основание сключения между нас и Вас договор обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме. Без да ни предоставите горепосочените данни, не бихме могли да изпълняваме задълженията си по договора.

Предоставяме лични данни на трети лица

Ние не предоставяме Ваши лични данни  основната ни цел е да Ви качествено, бързо и комплексно обслужване. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставяме отговорни за конфиденциалността и сигурността на Вашите данни.

Лични данни  предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

Кога изтриваме данните

Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след прекратяване на договорното отношение, независимо дали поради изтичане срока на договора, разваляне или друго основание. Срокът е определен от 5-годишния давностен срок за възможните претенции от договора.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

Кога изтриваме личните данни, събрани на това основание

Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне. Например:

Предоставяне на данни на трети лица

Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим Вашите лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

СЛЕД ВАШЕ СЪГЛАСИЕ

Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни.

Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни и целта на обработката е посочено в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика.

Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас изготвяме подходящи за Вас предложения за продукти/услуги, като извършваме детайлни анализи на Ваши основни лични данни;

Детайлни анализи е метод за извършване на анализ, който позволява обработването на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използването на лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели.

При изрично Ваше съгласие предоставяме данни Ви на маркетинг агенции и социални мрежи като GOOGLE, Facebook и други подобни.

Оттегляне на съгласие

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате сайта ни или просто данните ни за контакт, можете да използвате също изборите предоставени в профилния Ви панел.

Данни, които обработваме на това основание

На това основание обработваме само данните, за които сте ни дали изричното си съгласие. Конкретните данни се определят за всеки индивидуален случай.

Обикновено данните включват:

Кога изтриваме данните, събрани на това основание

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 10 години след първоначалното им събиране.

Предоставяне на данни на трети лица

На това основание можем да предоставим Вашите данни на маркетинг агенции, Фейсбук, Гугъл и други подобни.

 

ОБРАБОТКА НА АНОНИМИЗИРАНИ ДАННИ

Ние обработваме Вашите данни за статистически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни.

Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Вашите данни могат да бъдат анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизацията, всички лични разпознаваеми елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно за изтриване, тъй като представляват лични данни.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени Закона за защита на личните данни.

С цел максимална сигурност при обработка , пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране псевдонимизация и други.

Лични данни, които сме получили от трети лица

От трети лица получаваме демографски данни и интереси за реклама във Фейсбук, Гугъл и други подобни, събрани от маркетинг агенции, Фейсбук, Гугъл и други подобни.

Права на Потребителите

Всеки потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни, съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

 

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

Право на преносимост

Субектът е има право да получи данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

Жалба до надзорен орган

Всеки потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни https://www.cpdp.bg/ или до компетентния съд.

Поддържане на регистър

Ние поддържаме регистър на дейностите, за които отговаряме. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:

Информацията е последно актуализирана на: 10.12.2020г.

Уеб Фарм ООД